Skip to main content

TASKI - Jontec Forward - Fh4

Epoxy polyurethaan sealer, coatings en vloeren

Algemeen

Het gebruik van een vloer leidt tot slijtage en eventueel verkleuring. Vuil, met name korrelig, grof vuil, versterkt het schuren en de slijtage van het oppervlak en dit leidt vaak tot onherstelbare schade. Daarom zal uit hygiënische overweging alsook voor het behoud van de vloer, iedere vloerbedekking gereinigd en onderhouden moeten worden. Gedurende de bouwfase moet de vloer door deze af te dekken beschermd worden. Ook is het verstandig gedurende de bouwfase de vloer regelmatig te reinigen en zand en vuil alsmede ook andere losse vervuiling te verwijderen.

Bij de keuze voor wat betreft de kleur van de vloer, zal rekening gehouden moeten worden met het feit dat lichte kleuren vaker gereinigd moeten worden dan donkere kleuren.

Bij het reinigen en onderhouden van vloeren maakt men onderscheidt tussen:

  • de eerste reiniging, bij beëindiging van de bouwwerkzaamheden
  • basisonderhoud
  • basisreiniging / intensieve reiniging
  • onderhoudsreiniging en onderhoud handmatig of machinaal
  • eindbehandeling

Bij de keuze van het reinigings- en onderhoudsmiddel, de toegepaste techniek, machine, pads alsmede de reinigingstechniek er principieel op letten, dat er alleen gebruik wordt gemaakt van producten en technieken, die de vloer zelf niet beschadigen en/of aantasten. Voor het mechanisch reinigen worden reinigingsmachines gebruikt met borstels en verschillende pads. Hoe donkerder de pad des te intensiever is schurende werking.

Bovendien, en dat geldt vooral voor coatings met een hoog deco-ratief karakter, dat 85% van het vuil door de voetgangers naar binnen wordt gebracht. Door gebruik te maken van effectieve schoonloop zones reduceert u de reinigingskosten en levensduur wordt beduidend langer. Voor de ingang van het gebouw moeten roosters liggen, die de gehele breedte van de deur afdekken. De lengte van dit rooster moet twee tot drie passen zijn, ca. 1,50 meter. Indien mogelijk open of bewegende roosters, matten nemen. Als schoonloop zone bij de ingang kunnen textiel lopers of matten worden gebruikt. Zij beschermen de vloer tegen fijn vuil, stof en vocht en kunnen gemakkelijk gereinigd worden.

Oplevering

Voordat een nieuw gelegde vloer in gebruik wordt genomen, zal er een opleveringsreiniging moeten plaatsvinden. Afhankelijk van de vervuiling worden hiervoor:

  • bij lichte vervuiling een neutrale tot licht alkalische reinigers gebruikt. Het verdient de aanbeveling naast de handmatige reiniging de voorkeur te geven aan een machinale reiniging met een borstelmachine met rode pad.
  • bij zwaardere vervuiling wordt een grondige reiniger gebruikt. Een geschikte grondige reiniger wordt verdund met water aangebracht en dit enige minuten laten inwerken. Door een niet al te zware mechanische reiniging met een rode pad of een geschikte schrobmachine, wordt het vuil opgelost en vervolgens met een waterzuiger opgenomen.

Bij beide reinigingsmethoden moet voor het volgende basisonderhoud het gehele oppervlak met schoon water geneutraliseerd worden en de vloer vervolgens volledig laten drogen.

Basisonderhoud

Na de opleveringsreiniging, respectievelijk de eerste reiniging kan de vloer onderhouden worden. Het onderhoud vermindert de invloeden van mechanische en kleurbeinvloedende effecten van het oppervlak en maakt de onderhoudswerkzaamheden gemakkelijker.

We maken onderscheid in:

Geringe tot normaal frequent belaste vloerdelen
Voor gering tot normaal frequent belaste vloerdelen zijn onderhoudsmiddelen geschikt die bij het onderhoud aan het water worden toegevoegd. Ter verkrijging van een beschermingslaag adviseren in het begin om de concentratie onderhoudsmiddel in het schoonmaakwater te verhogen. Door het politoeren van de achtergebleven onderhoudslaag ontstaat een gesloten en krasbestendige onderhoudslaag.

Zwaarder, frequenter belaste vloerdelen
Zwaarder, meer frequent belaste vloeren kunnen met voetgangersresistente en watervaste zelfglans emulsie of polymeerdispersie behandeld worden. Deze producten laten na droging een dunne laag achter op de vloerbedekking, die de onderhoudsreiniging vergemakkelijkt.

Grondige / intensieve reiniging

Grondige en intensieve reiniger moeten afhankelijk van het gebruikt en/of bij zeer hardnekkige vervuiling regelmatig gebruikt worden. Deze reinigers worden verdund met water aangebracht en vervolgens conform voorschrift laten inwerken. Het vuil wordt dan middels een lichte mechanische bewerking door één of meerdere roterende machines met tank en met daarvoor geschikte reinigingspad, maximaal rood, verwijderd. Het vuil wordt vervolgens met een waterzuiger opgenomen. Na de grondige reiniger moet de vloer zo lang met schoon water worden nagespoeld totdat alle reinigingsmiddelrestanten verwijderd zijn.

Na volledige droging van de vloer kan opnieuw basisonderhoud worden gepleegd. Indien dit niet goed wordt uitgevoerd, kan dit leiden tot hechtingsproblemen van de andere onderhoudsmiddelen. Reinigings- en onderhoudsmiddelen fabrikanten bieden op elkaar afgestemde producten aan. Het verdient daarom de aanbeveling de reinigings- en onderhoudsmidde-len van één fabrikant te gebruiken.

Onderhoudsreiniging

Een onderhoudsreiniging wordt afhankelijk van soort en vervuilingsgraad met de daarvoor geschikte reinigingsmiddelen en de daarop afgestemde onderhoudsoproducten, zoals hier onder omschreven uitgevoerd.

Handmatig

Lichte vervuilingen en niet al te erg aangehecht vuil wordt met een vloerwisser opgenomen. Hierbij wordt de vloer volledig met schoonmaakwater (reinigingsmiddel verdund met water volgens opgave van de fabrikant) nat gemaakt zonder dat er echt plasvorming ontstaat. Bij gebruikmaking van een schoonmaak onderhoudsmiddel vormt zich na droging een fijne onderhoudsfilm op de vloer. Bij sterkere vervuilingen blijft een dunne waterfilm op het oppervlak achter en na een inwerktijd wordt de vuile laag afgenomen c.q. verwijderd.

Machinaal

Voor grote projecten zijn er uiter-aard reinigingsmachines die in één bewerking schrobben en zuigen. Aan het water wordt een geschikte reiniger of een onderhoudsmiddel volgens opgave van de fabrikant van de reinigingsmiddelen toegevoegd. De zuiging van zuiging van de automaat moet conform voorschrift worden ingesteld, zodat een onderhoudslaag gevormd kan worden.

Geleidende coating

Principieel kunnen geleidende coatings c.q. vloeren zoals hierbo-ven omschreven gereinigd en onderhouden worden. Reinigings- en onderhoudsmiddel moeten wel getest zijn dat ze geen isolerende laag achterlaten, welke de gelei-ding beïnvloedt. Hiervoor altijd een deskundig advies inwinnen.

Antisliplagen

Antisliplagen moeten vooral vanaf klasse R12 intensiever te reinigen. Door de grove oppervlaktestructuur vervuild de vloer gemakkelijker. In de regel moet hier met borstels worden gereinigd.

Opmerkingen

Verkleuringen

Verkleuring - vooral zwart van rubberbanden, met name wanneer dit een langdurig contact is geweest, laat verkleuring achter, die nagenoeg niet te verwijderen zijn zoals bijv. autobanden of rubberen onderzetvoeten van machines. Om dit soort verkleuringen uit te sluiten is het verstandig polyurethaan wielen respectievelijk extra beschermingsmatten te gebruiken. Kleurstoffen zoals haarkleurproducten, bleekmiddelen en/of desinfecteermiddelen kunnen eveneens verkleuringen veroorzaken welke niet altijd verwijderd kunnen wor-den.

Bureaustoelen / meubelen

Bureaustoelen moeten van speciale wielen zijn voorzien conform 12529 met zachte wielen type W. Meubels kunnen worden voorzien van zogenaamde beschermingsgeleiders, vilten doppen en/of soortgelijke beschermingsmiddelen.

Vonken / brandvlekken

Afhankelijk van de temperatuur en contacttijd kunnen door vonken en/of sigaretten brandvlekken in het oppervlak ontstaan.

Rubberslijpsel

Vloeren waar gereden wordt met voertuigen met rubberbanden kun-nen eveneens verkleuren. Bovendien kunnen er slijtagesporen ontstaan, met name daar waar de vloer intensief bereden wordt bijv. met heftruk. Denk daarbij ook aan het optrekken en het afremmen van de heftruck.

Samenvatting

Verschillende producten en systemen getest op intensiteit van reiniging en de verdraagzaamheid met de verschillende vloeren

Bron: www.ftbremmers.com - info@ftbremmers.com